2008/04/15

List of the lawyers joining WATCH

This is the list of the lawyers joining WATCH.
(Name, Location of office)

Yukihide Nakamura, Shizuoka
Yuichi Kaido, Tokyo
Tadanori Onizuka, Tokyo
Mitsuru Namba, Tokyo
Kazuo Hizumi, Tokyo
Yukio Yamashita, Tokyo
Koji Asaishi, Aomori
Kiyoshi Abe, Sendai
Morihiro Ichikawa, Hokkaido Sapporo
Takayuki Matsumoto, Kobe
Mikiko Ohtani, Tokyo
Tadaaki Mutoh, Fukuoka
Shuichi Adachi, Hiroshima
Masato Wada, Tokyo
Akio Taba, Tokyo
Yasushi Tadano, Tokyo
Shoichi Ibusiki, Tokyo
Yosuke Ohnuki, Tokyo
Sachi Katoh, Tokyo
Yutaka Saitoh, Niigata
Yoshiyuki Todate, Tokyo
Yukari Hideshima, Hokkaido Sapporo
Hideki Matsuyama, Kobe
Kenji Yoshikawa, Fukui
Tohru Ino, Hokkaido Sapporo
Tadaharu Katoh, Hokkaido Sapporo
Takafumi Suzuki, Chiba
Kanae Manji, Hokkaido Sapporo
Fumio Takemura, Osaka
Yang Young Ja, Hyogo
Shoji Kosaka, Sapporo

0 件のコメント: